CN Cà Mau

  • Địa chỉ: 3A Hùng Vương, Thành phố Ca Mau, Ca Mau
  • Số điện thoại: (0780) 383 7327
  • Số Fax: (0780) 383 7326
  • Giờ mở cửa: 07:30 - 17:00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Cà Mau