PGD Hồng Lĩnh

  • Địa chỉ: 02 Trần Phú, Khối 4, P. Bắc Hồng, Thi xa Hong Linh, Ha Tinh
  • Số điện thoại: (039) 3577666
  • Số Fax: (039) 3577222
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Hồng Lĩnh