CN Thủy Nguyên

  • Địa chỉ: 6-8 Đà Nẵng, TT. Núi Đèo, Huyện Thuy Nguyen, Hai Phong
  • Số điện thoại: (031) 364 2888
  • Số Fax: (031) 364 2999
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Thủy Nguyên