PGD Cam Ranh

  • Địa chỉ: 155 Đường 22 tháng 8, P. Cam Linh, Thi xa Cam Ranh, Khanh Hoa
  • Số điện thoại: (058) 3956868
  • Số Fax: (058) 3950777
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Cam Ranh