CN Vĩnh Long

  • Địa chỉ: 03 Hoàng Thái Hiếu, P.1, Thi xa Vinh Long, Vinh Long
  • Số điện thoại: (070) 383 9999
  • Số Fax: (070) 383 9998/3
  • Giờ mở cửa:
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Vĩnh Long